Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Čl.1. Základné ustanovenia

1.1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Nobilis s.r.o., IČO: 53 174 879, so sídlom 930 32, Blatná na Ostrove 360 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava. Oddiel: Sro, vložka číslo: 47216/T. (ďalej jen: „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: 930 32, Blatná na Ostrove 360

e-mail: obchod@oiltube.sk

telefón: + 421 902 233 174

1.3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanom nebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační číslo, alokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Čl.2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštovná adresa, telefón

2.2. Správca spracováva Vaše identifikační a kontaktné údaje a údaje nutné pro plnenie zmluvy.

Čl.3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

- splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,

- oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných správ a newslettrov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných správ a newslettrov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je:

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pro úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,

- plnenie právnych povinností voči státu,

- zasielanie obchodných správ a výkon ďalších marketingových aktivít.

3.3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu vo zmysle čl. 22 GDPR.  

Čl.4. Doba uchovávania údajov

4.1. Správca uchováva osobné údaje

- pre dobu nutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, keď sú osobné údaje spracovávane na základe súhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobní údaje vymaže.

Čl.5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

5.1. Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

- podieľajúci sa na dodaní tovaru/služieb/realizácií platieb na základe zmluvy,

- zaisťujúci služby prevádzky e-shopu a ďalší služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,

- zaisťujúci marketingové služby

- iným subjektom v prípadoch, kedy nám právne predpisy SR ukladajú povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

5.2. Správca má v úmysle poskytnúť osobní údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU) alebo do medzinárodných organizácii. Príjemcovia osobných údajov (mimo EU) sú výhradne len poskytovatelia mailingových, cloudových, príp. iných IT služieb so servermi mimo EU.

Čl.6. Vaše práva

6.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, príp. obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

- právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a

- právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať. Odvolanie môžete doručiť na vyššie uvedené kontaktné údaje

6.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk

Čl.7Podmienky zabezpečení osobných údajov

7.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie osobných údajov.

7.2. Správca prijal technická opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov.

7.3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom momentálne nemajú prístup len ním poverené osoby.

Čl.8. Záverečné ustanovenia

8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a ich v celom rozsahu prijímate.

8.3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky sú účinné dňom 1.09.2020.