Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb, a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zásielkovom predaji“) ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá zároveň slúži aj ako záručný doklad. Pri objednávke tovaru cez e-shop predávajúceho odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, súčasťou ktorých je aj tento reklamačný poriadok a bezvýhradne s nimi aj súhlasí.

Reklamačný poriadok vydáva Nobilis s.r.o, prevádzkovateľ internetového obchodu Oiltube.sk ( ďalej len „predávajúci“), 930 32, Blatná na Ostrove 360, IČO: 53174879, DIČ: 2121297288, IČO DPH (§7a): SK2121297288, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava. Oddiel: Sro, vložka číslo: 47216/T.

I. Všeobecné ustanovenia 

1. Predávaný produkt musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný produkt pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých produktoch nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Vlastnícke právo kúpeného produktu prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenému produktu okamihom zaplatenia kúpnej ceny za produkt. V prípade tovaru doručovaného poštou alebo kuriérskou službou, záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.

5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia produktu.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie 

1. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia produktu kupujúcim. Ak je na predávanom produkte, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

2. Ak sa na predávaný produkt vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Miesto uplatnenia reklamácie 

1. Reklamáciu si spotrebiteľ môže uplatniť písomne listom na adresu predávajúceho: Nobilis s.r.o, 930 32, Blatná na Ostrove 360, príp. mailom na e-mailovú adresu zverejnenú na stránke www.oiltube.sk s tým, že je povinný najneskôr do 3 dní odo dňa zaslania reklamácie zakúpený tovar zaslať (kuriérskou službou alebo poštou) na adresu predávajúceho. Zároveň musí byť dodržaná podmienka predloženia dokladu o kúpe produktu a reklamovaného produktu.

2. Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá. Kupujúci je povinný zakúpený tovar zaslať na reklamačnú adresu kuriérskou službou alebo poštou ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „reklamácia“. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

3. Ak je produkt naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

4. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.

IV. Odstrániteľné vady 

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady produktu odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti produktu.

3. V prípade, že predaný produkt ešte nebol použitý môže kupujúci požadovať výmenu produktu. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti produktu, ak s vada týka len tejto súčasti.

4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný.

5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže produkt pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu produktu, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný produkt prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

V. Neodstrániteľné vady 

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno produkt používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia produktu, dĺžku používania produktu a možnosti jeho ďalšieho užívania.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny tohto reklamačného poriadku nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

3. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva príslušná Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava a príslušný súd.